Leve Nanm Mwen Ak Soley-la

Leve, nanm mwen, ak solèy la,

Konmanse tach ou Jodi- a.

Premie bagay ou gen pou fe

Se louwe Bon-Dye ak tout kè.

-II-

Pi-n ga ou gaspiye tan ou! Viv Jodi-a kou dènye jou;

Anplwayé talan ou yo byen, Nou tout va jije a la fen.

-III-

Tout pawòl ou yo dwe sensee,

Konsyans ou dwe toujou klè;

Paske Dye ouè tou sa w’ap fè,

Li konn tout panse nan tout kè.

-IV-

Bon-Dye, mwen vle di Ou mèsi,

Ou te proteje-m lè-m dòmi,

Lè mwen dòmi pou dènye fwa

Fè-m leve devan Ou ak joua.

 

-V-

Mwen vle remèt mouin nan men Ou,

Netouaye kè-m ak lespri-m tou.

Gidé volante-m achak kou

E ranpli mwen ak Lespri Ou.

-VI-

Gide-m, Seyè,

m-vle Ou kondwi’m

Tout sa-m pou panse, fè ou di.

Pou tout fòs mwen kapab sèvi

Pou la glwa Ou, Seyè Jézi.

-VII-

Béni Bon-Dye kap renmen nou,

Béni Li tout moun tou patou.

Beni Pitit Li, Jézi-Kri.

Beni Pè, Fis é Sent-Éspri.

***